MvC2 Basic Combo & Damage Encyc: Hulk

Hulk

Special Moves

Gamma Tornado
Lp = 22pts, hp = 30pts
1) s.lp xx GT (lp) 28pts

Gamma Slam
Lp = 16pts, hp = 31pts
1) s.lp xx GS (lp) 22pts

Gamma Charge
21pts (31pts w/ 2nd hit)
1) (charge b) s.lp xx GC (hk for stun w/ 2nd hit) 37pts

Anti-Air Gamma Charge
20pts (if hk, 2nd hit links for a total 30pts)
1) (charge d) cr.lp, cr.hp (both hits) xx AAGC (hk, both hits) **48pts **

Hyper Combos

*Gamma Wave *
Max = 55pts
1) s.lp xx GW max = 58pts

Gamma Crush
w/ start-up hit: 58pts, w/o start-up hit: 67pts
1) s.lp, cr.hp (both hits) xx GCrsh 79pts

Gamma Quake
Max = 65pts
1) s.lp xx GQ max = 70pts